Dejavnosti projektiranja nizkih gradenj vključujejo projektiranje vodovodnih in kanalizacijskih sistemov in objektov ter cest:

  • izdelava vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije,
  • Pridobitev projektnih pogojev,
  • idejna zasnova z umestitvijo infrastrukture v prostor,
  • popisom stanovanjskih objektov,
  • določitev tras,
  • zasnova hidravličnega izračuna,
  • projektna rešitev cevovoda,
  • izrisi situacij, vzdolžnih in prečnih profilov, montažnih shem, detajlov križanj in polaganja cevovodov,
  • izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
  • izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).

Pri izdelavi projektne dokumentacije sodelujemo z ustaljenimi in strokovno usposobljenimi fazniki ostalih strok.