Dejavnosti projektiranja nizkih gradenj vključujejo projektiranje vodovodnih in kanalizacijskih sistemov in objektov ter cest:

 • izdelava vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije,
 • Pridobitev projektnih pogojev,
 • idejna zasnova z umestitvijo infrastrukture v prostor,
 • popisom stanovanjskih objektov,
 • določitev tras,
 • zasnova hidravličnega izračuna,
 • projektna rešitev cevovoda,
 • izrisi situacij, vzdolžnih in prečnih profilov, montažnih shem, detajlov križanj in polaganja cevovodov,
 • izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
 • izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).
 • Pri izdelavi projektne dokumentacije sodelujemo z ustavljenimi in strokovno usposobljenimi fazniki ostalih strok.