Projektiramo in načrtujemo vse vrste vodnogospodarskih ureditev, ki se nanašajo na zagotavljanje stabilnosti struge, zagotavljanje pretočnosti in varstva pred škodljivimi posledicami poplav. Načrtujemo in dimenzioniramo zavarovanje strug vodotokov s kamnitimi zložbami, opornimi zidovi, kamnometi, vrbovimi in grmovnimi popleti, projektiramo ustrezno protierozijsko zavarovanje brežin in dna vodotoka (dimenzioniranje talnih pragov).

Za posege v vodotoke izdelujemo projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI). Prav tako izdelujemo strokovne hidrološko-hidravlične presoje obstoječega in predvidenega vodnega režima. Svetujemo pri postopkih pridobivanja vodnega soglasja, za pridobitev katerega pripravljamo vso zahtevano dokumentacijo.

Izdelujemo hidrološke in hidravlične študije vodnega režima, na podlagi katerih pripravljamo karte poplavne ter erozijske nevarnosti.