Dejavnosti projektiranja s področja hidrološko-hidravličnega modeliranja:

  • hidravlično modeliranje vodotokov in kanalizacijskih sistemov,
  • Projektiranje protipoplavnih ukrepov,
  • Izdelava hidrološko-hidravličnih študij.

Projektiramo skladno z veljavno zakonodajo z različnih področij, med drugim:

  • Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja v razrede ogroženosti (Ur.l. RS 60/2007),
  • Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS 89/2008),
  • Občinskimi prostorski načrti in odloki,
  • Obstoječimi ocenami ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami.